MASSTEC LINK CO.,LTD.

CAREERS
THE LEADING COMPANY FOR ENGINEERING PRODUCTS
SUPPLY FOR HVAC, FIRE PROTECTION, SANITARY AND ELECTRICAL SYSTEM.

หาตำแหน่งงานที่สนใจ

ผู้จัดการฝ่ายขาย แผนก Fire Alarm

คุณสมบัติ ตำแหน่ง ผู้จัดการ แผนก Fire Alarm

เพศ ชาย หรือ หญิง

อายุ 35 ปีขึ้นไป

วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะวิสวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ทำงานอยู่ในแวดวงงาน Fire alarm อย่างน้อย 5 ปี

มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขาย Fire alarm จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

มีทักษะการบริหารทีมหรือแผนก

มีความเป็นผู้นำ

มีทักษะการเจรจาต่อรอง

สามารถนำรถยนต์มาใช้ในการทำงานได้

 

หน้าที่หลัก

 1. วางแผนกลยุทธ์การขาย กำหนดเป้าหมายและทิศทางการขาย
 2. กำหนดแผนงาน ติดตามและควบคุม การเยี่ยมลูกค้าของพนักงานขาย
 3. ออกไปเยี่ยมลูกค้าร่วมกับพนักงานขาย
 4. ประสานงานกับลูกค้าที่สำคัญ ตั้งแต่การวางสเปค การเสนอราคา และตกลงรายละเอียดต่าง ๆ กับลูกค้า
 5. ตรวจเช็คเอกสารสำคัญในการเสนอราคา โดยเฉพาะรายละเอียดทางเทคนิคและราคา
 6. ติดต่อกับผู้ขายเพื่อต่อรองราคาและคิดราคาต้นทุน,ราคาขาย
 7. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายในต่างประเทศในผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
 8. ตรวจสอบและอนุมัติการให้เครดิตกับลูกค้า
 9. ตรวจสอบประสานงานการส่งมอบ
 10. ส่งเสริมและควบคุมการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 11. วางแผนการหาลูกค้าใหม่
 12. ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
 13. วางแผนและจัดทำงบประมาณของแผนกประจำปี
 14. ประสานงานและติดตามร่วมกับแผนกการเงินในการเก็บหนี้จากลูกค้า
 15. วางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง
 16. ทำหน้าที่อื่นๆ ตามระเบียบงานบริหาร
 17. สนับสนุนนโยบายบริษัทและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ , ข้อกำหนดอื่นๆของทางบริษัทฯ
 18. วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับการตลาด
 19. จัดหา จัดจ้าง และควบคุมคุณภาพผู้รับเหมาช่วง
 20. เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 21. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึง KPI ของแผนก เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแผนกต่อไป

อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา
 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
 6. เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือรับรองการฝึกอบรมต่าง ๆ

 

สวัสดิการเบื้องต้นของบริษัทฯ  อาทิ

 1. กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. กองทุนเงินกู้ยืม
 4. ค่ารักษาพยาบาล
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. การปรับเงินหลังผ่านระยะเวลาทดลองงาน และค่าครองชีพ
 7. กิจกรรมของบริษัทฯ อาทิ งานเลี้ยงสังสรรคปีใหม่ เป็นต้น

 

สวัสดิการสำหรับsale

เงินเดือนตามที่ตกลง

1.ค่าน้ำมันเป็น Fleet card เดือนละ 7,200 บาท สามารถบริหารได้เองเลยใช้ส่วนตัวหรือในงาน , กรณีวิ่งงานต่างจังหวัด เบิกแยกกม.ละ 5 บาท

 1. ค่าประกันรถยนต์ ปีละ 10,000 บาท (ผ่านทดลองงาน)

3.ค่าสึกหรอ ปีละ 5000 บาท (ผ่านทดลองงาน)

4.เบี้ยเลี้ยงกรณีค้างคืน คืนละ 250 บาท  ค่าที่พัก เบิกตามจริงแต่ไม่เกินคืนละ 1,000 บาท

5.ค่า commission จ่ายตั้งแต่บาทแรกที่ลูกค้าจ่าย

6.ค่า Incentive ประเมินทุกไตรมาส

7.มีโทรศัพท์ให้สำหรับติดต่อลูกค้า Samsung & Huawei โทรภายในฟรี ภายนอกโทรได้ 800 นาที และมีอินเตอร์เน็ตให้

 1. ค่าทางด่วนเบิกตามจริงไม่เกิน 500 ต่อเดือน
 2. ประกันอุบัติเหตุ
  10.ค่าครองชีพ 500/เดือน (ผ่านทดลองงาน)
พนักงานขาย (วิศวกร) แผนก Fire Alarm

 

คุณสมบัติ ตำแหน่ง Sales engineer แผนก Fire Alarm

เพศ ชาย / หญิง

อายุ 22-30 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะการเจรจาต่อรอง, การสื่อสารที่ดี

มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านการขาย Fire Alarm จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถนำรถมาใช้ในการทำงานได้ (มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)

หน้าที่หลัก

 1. ฃติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
 2. จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอต่อลูกค้า
 3. ติดตามการเสนอราคาผลิตภัณฑ์พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่อลูกค้า
 4. จัดเตรียมใบขอจัดซื้อ สำหรับสินค้าที่จะใช้ในการจำหน่ายหรือบริการ
 5. ประสานงานการจัดเตรียมและส่งมอบสินค้าให้เรียบร้อยตามใบสั่งซื้อลูกค้า
 6. ติดตามดูแลและตอบสนองความต้องของลูกค้าตามเขตรับผิดชอบ
 7. สนับสนุนนโยบายบริษัทและปฏิบัติตามระเบียบวิธี ข้อกำหนดอื่นๆของทางบริษัท
 8. จัดทำเอกสารต้นฉบับในการขออนุมัติใช้สินค้าและบริการ
 9. ประสานงานกับแผนกการเงินในการติดตามการเก็บหนี้
 10. เข้าพบผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน
 11. เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 12. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา
 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
 6. เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือรับรองการฝึกอบรมต่าง ๆ

สวัสดิการเบื้องต้นของบริษัทฯ  อาทิ

 1. กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. กองทุนเงินกู้ยืม
 4. ค่ารักษาพยาบาล
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. การปรับเงินหลังผ่านระยะเวลาทดลองงาน และค่าครองชีพ
 7. กิจกรรมของบริษัทฯ อาทิ งานเลี้ยงสังสรรคปีใหม่ เป็นต้น

สวัสดิการสำหรับsale

 1. ค่าน้ำมันเป็น Fleet card เดือนละ 7,200 บาท สามารถบริหารได้เองเลยใช้ส่วนตัวหรือในงาน , กรณีวิ่งงานต่างจังหวัด เบิกแยกกม.ละ 5 บาท
 2. ค่าประกันรถยนต์ ปีละ 10,000 บาท (ผ่านทดลองงาน)
 3. ค่าสึกหรอ ปีละ 5000 บาท (ผ่านทดลองงาน)
 4. เบี้ยเลี้ยงกรณีค้างคืน คืนละ 250 บาท ค่าที่พัก เบิกตามจริงแต่ไม่เกินคืนละ 1,000 บาท
 5. ค่า commission จ่ายตั้งแต่บาทแรกที่ลูกค้าจ่าย
 6. ค่า Incentive ประเมินทุกไตรมาส
 7. มีโทรศัพท์ให้สำหรับติดต่อลูกค้า Samsung & Huawei โทรภายในฟรี ภายนอกโทรได้ 800 นาที และมีอินเตอร์เน็ตให้
 8. ค่าทางด่วนเบิกตามจริงไม่เกิน 500 ต่อเดือน
 9. ประกันอุบัติเหตุ
 10. ค่าครองชีพ 500/เดือน (ผ่านทดลองงาน)

   

  พนักงานขาย แผนก Copper

  คุณสมบัติ ตำแหน่ง Sales  แผนก Copper

  เพศหญิง

  อายุ 22 – 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

  มีทักษะการเจรจร ต่อรอง และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

  มีประสบการณ์การทำงานในด้านการขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  สามารถนำรถยนต์มาใช้ในการทำงานได้ (มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)

  หน้าที่หลัก

  1. ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
  2. จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอต่อลูกค้า
  3. ติดตามการเสนอราคาผลิตภัณฑ์พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่อลูกค้า
  4. จัดเตรียมใบขอจัดซื้อ สำหรับสินค้าที่จะใช้ในการจำหน่ายหรือบริการ
  5. ประสานงานการจัดเตรียมและส่งมอบสินค้าให้เรียบร้อยตามใบสั่งซื้อลูกค้า
  6. ติดตามดูแลและตอบสนองความต้องของลูกค้าตามเขตรับผิดชอบ
  7. สนับสนุนนโยบายบริษัทและปฏิบัติตามระเบียบวิธี ข้อกำหนดอื่นๆของทางบริษัท
  8. จัดทำเอกสารต้นฉบับในการขออนุมัติใช้สินค้าและบริการ
  9. ประสานงานกับแผนกการเงินในการติดตามการเก็บหนี้
  10. เข้าพบผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน
  11. เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  12. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  1. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา
  5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
  6. เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือรับรองการฝึกอบรมต่าง ๆ

  สวัสดิการเบื้องต้นของบริษัทฯ  อาทิ

  1. กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  3. กองทุนเงินกู้ยืม
  4. ค่ารักษาพยาบาล
  5. ตรวจสุขภาพประจำปี
  6. การปรับเงินหลังผ่านระยะเวลาทดลองงาน และค่าครองชีพ
  7. กิจกรรมของบริษัทฯ อาทิ งานเลี้ยงสังสรรคปีใหม่ เป็นต้น

  สวัสดิการสำหรับsale

  1. ค่าน้ำมันเป็น Fleet card เดือนละ 7,200 บาท สามารถบริหารได้เองเลยใช้ส่วนตัวหรือในงาน , กรณีวิ่งงานต่างจังหวัด เบิกแยกกม.ละ 5 บาท
  2. ค่าประกันรถยนต์ ปีละ 10,000 บาท (ผ่านทดลองงาน)
  3. ค่าสึกหรอ ปีละ 5000 บาท (ผ่านทดลองงาน)
  4. เบี้ยเลี้ยงกรณีค้างคืน คืนละ 250 บาท ค่าที่พัก เบิกตามจริงแต่ไม่เกินคืนละ 1,000 บาท
  5. ค่า commission จ่ายตั้งแต่บาทแรกที่ลูกค้าจ่าย
  6. ค่า Incentive ประเมินทุกไตรมาส
  7. มีโทรศัพท์ให้สำหรับติดต่อลูกค้า Samsung & Huawei โทรภายในฟรี ภายนอกโทรได้ 800 นาที และมีอินเตอร์เน็ตให้
  8. ค่าทางด่วนเบิกตามจริงไม่เกิน 500 ต่อเดือน
  9. ประกันอุบัติเหตุ
  10. ค่าครองชีพ 500/เดือน (ผ่านทดลองงาน)

  ช่องทางการติดต่อ

  สอบถามข้อมูล หรือเส้นทางบริษัทได้ที่ เบอร์ 063-3931786 (คุณตาล :094-4982831 คุณแป๊ก :085-9271152)  

  เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.00-17.00 น.

  74 Soi Nak Niwat 48 Thanon Nak Niwat Khwaeng Lat Phrao, Khet Lat Phrao, Bangkok 10230

  Call us
  (662) 942-1433 (14 Lines)

  Fax
  (662) 942-1320

  E-mail
  sales@massteclink.com

  Follow with us

  Line ID :

  @massteclink